@chinese-poetry

中文诗歌

最全中华古诗词数据库, 唐宋两朝近一万四千古诗人, 接近5.5万首唐诗加26万宋诗. 两宋时期1564位词人,21050首词。

  • 最全中华古诗词数据库, 唐宋两朝近一万四千古诗人, 接近5.5万首唐诗加26万宋诗. 两宋时期1564位词人,21050首词。

    Python 10,586 1,579 MIT Updated Aug 15, 2018
  • 一个简洁的诗词周历

    JavaScript 66 16 Updated Aug 10, 2018
  • chinese-poetry [古诗] 简体中文版本

    Python 75 28 Updated Apr 10, 2018
  • HTML Updated Jan 15, 2018